Search

מהו עיכוב בלתי חוקי והאם ניתן לתבוע על כך?

החוק מאפשר לשוטר לעכב אדם עבור מספר תכליות וזאת לפרק זמן מוגבל.

בנוסף לסמכותו של השוטר לעכב, בהתקיים מצבים מסוימים, יכול גם אדם פרטי שאינו שוטר לעכב אדם החשוד בביצוע עבירה.

הסמכות לעכב הינה במסגרת החוק בלבד ובמצבים שבהם עוכב אדם בניגוד לחוק, רצוי לבחון את נסיבות העיכוב ובמידת הצורך לשקול הגשת תביעה

אזרחית לקבלת פיצויים בגין העיכוב הבלתי חוקי. 

 

מהו עיכוב?

עיכוב היא פעולה של הגבלת אדם לנוע בחופשיות על רקע של התרחשות עבירה פלילית. סמכות העיכוב מנויה בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) הידוע גם בשם חוק המעצרים. על פי חוק המעצרים, הסמכות לעכב אדם מוגבלת לפרק זמן של 3 שעות בלבד, אולם באירועים הכוללים מספר מעורבים, ניתן להאריך את העיכוב ב- 3 שעות נוספות באישור קצין משטרה.

 

סמכות עיכוב בידי שוטר

החוק מתיר לשוטר לעכב אדם, במידה שישנו חשד סביר כי אותו אדם ביצע עבירה או עומד לבצע עבירה אשר יש בה כדי לסכן את בטחון הציבור בכלל או בטחונו של אדם מסוים בפרט. באפשרות השוטר לדרוש מהמעוכב להתלוות עמו לתחנת המשטרה או לחקור אותו במקום.

בנוסף לכך, בסמכותו של שוטר לעכב גם אדם אשר באפשרותו למסור מידע בנוגע לעבירה שבוצעה ולחקור אותו במקום בו בוצע העיכוב. באפשרותו של השוטר לזמן את אותו אדם למסירת עדות במועד מאוחר יותר או לעכב אותו לשם חקירתו בתחנת המשטרה במסגרת העיכוב. למידע נוסף בנושא עיכוב בידי שוטר, ניתן לפנות אל משרד עו"ד סיוון כהן.

 

עיכוב בידי אדם

חוק המעצרים מתיר לאדם פרטי לעכב את מי שחשוד שביצע בפניו עבירת פשע, אלימות, גניבה או היזק של ממש לרכוש. העיכוב מותנה בקיומו של חשש מהימלטות החשוד או חשש בדבר קושי בבירור זהותו. החוק מתיר את עיכוב החשוד עד להגעת שוטר למקום ואף מתיר הפעלת כוח סביר במסגרת ביצוע העיכוב בכפוף לכך שהשימוש בכוח לא יגרום לחבלת החשוד.

 

עיכוב בלתי חוקי         

כל עיכוב שאינו מצוי במסגרת אותה מגדיר חוק המעצרים הינו עיכוב בלתי חוקי. כך למשל, עיכוב אדם על ידי שוטר, ללא קיומו של חשד סביר לביצוע עבירה ייחשב עיכוב בלתי חוקי. כמו כן, עיכוב אדם מעבר לרף המותר של 3 שעות או 6 שעות באישור קצין משטרה, ייחשב גם הוא לעיכוב בלתי חוקי.

 

אפשרויות תביעה בגין עיכוב בלתי חוקי

האפשרות לתבוע פיצויים מגורם מסוים דורשים הוכחת קיומו של נזק שמקורו בהתנהגות רשלנית או מכוונת. כאשר נסיבות עיכוב בלתי חוקי מלמדות כי הוא בוצע במובהק בצורה המנוגדת לחוק, ואשר אינה עומדת בקנה אחד עם התנהלות המצופה ממי שהוסמך כאיש משטרה, אזי ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד משטרת ישראל בגין העיכוב הבלתי חוקי.

 

סמכות העיכוב – רק בכפוף לחוק

סמכות העיכוב היא סמכות רחבה הכוללת מושגים כלליים כגון חשד סביר, זמן סביר ושימוש סביר בכוח. עיכובו של אדם ללא סיבה מוצדקת הוא מעשה פסול המהווה חריגה מהסמכות הרחבה ממילא שהוקנתה למשטרה. משכך, עיכוב בלתי חוקי עשוי בנסיבות מסוימות להצדיק הגשת תביעה נזיקית כנגד המשטרה.

מאזניים

 

רוצים לפרסם כתבה אצלינו באתר?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק
באותו נושא